Kadry i płace w Rzeszowie

Kadry Rzeszów

zewnętrzna administracja kadr

Sporządzanie i ewidencja umów o pracę, świadectw pracy, aneksów, wypowiedzeń umów oraz warunków pracy i płacy, informacji o warunkach zatrudnienia i wynagrodzenia oraz innych dokumentów personalnych...

więcej

Płace Rzeszów

zewnętrzna administracja płac

Oszczędzaj czas i zajmuj się tylko swoim biznesem. My zajmiemy się obsługą płac w Twojej firmie.

więcej

BHP i p.poż Rzeszów

kompleksowa obsługa

Szkolenia, dokumentacje, zaopatrzenie w niezbędne wyposażenie w jednym miejscu.

więcej

Consulting Rzeszów

potrzebujesz doradztwa?

Biuro świadczy usługi doradztwa z zakresu prawa pracy. Doradztwo ma charakter nie tylko prawny, ale także biznesowy.

więcej

Consulting

consultingOferta dla przedsiębiorców posiadających własne Działy Personalne

Biuro świadczy usługi doradztwa z zakresu prawa pracy. Doradztwo ma charakter nie tylko prawny, ale także biznesowy. Jego celem jest bowiem wybór jak najbezpieczniejszych rozwiązań, ale z zachowaniem potrzeb biznesowych Klienta. Mając na uwadze te potrzeby Biuro pomaga Działom Personalnym - w kształtowaniu polityki personalnej i podejmowaniu rozwiązań prawnych bieżących problemów zgodnie z prawem oraz celami i wymogami biznesowymi oraz etycznymi firmy.

Biuro prowadzi bieżącą obsługę Klienta z zakresu prawa pracy, udzielając odpowiedzi telefonicznych lub mailowych na bieżące pytania oraz przygotowując opinie prawne wraz z rekomendacjami, uwzględniając potrzeby biznesowe Klienta. W razie potrzeby Biuro reprezentuje klienta w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.
Biuro, na życzenie Klienta może przeprowadzić jeden ze specjalistycznych audytów z zakresu prawa pracy. Może to być tzw. audyt otwarcia, audyt akt osobowych, audyt dokumentacji personalnej, audyt z zakresu czasu pracy oraz inny, w zależności od potrzeb Klienta.

Telefoniczna obsługa klienta

Biuro odpowiada na bieżące potrzeby Klienta. Najczęściej:

 1. udziela odpowiedzi telefonicznie lub mailowo na konkretne pytania, dając wyraźnie rekomendację które rozwiązanie jest najkorzystniejsze dla firmy. Odpowiedzi udzielane są ustnie na bieżąco, a pisemnie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin od zadania pytania;

 2. przygotowuje opinie prawne, z uwzględnieniem potrzeb biznesowych Klienta i przestrzeganych przez niego wartości, dając wyraźnie odpowiedź na pytanie, które z rozwiązań zastosować oraz jakim ryzykiem biznesowym obarczone są pozostałe rozwiązania;

 3. przeprowadza konsultacje, z pomocą poczty elektronicznej lub podczas spotkania, w zależności od życzenia Klienta - w siedzibie Klienta, na bieżące tematy z zakresu prawa pracy, m.in. czasu pracy, rozwiązywania umów o pracę z pracownikami;

 4. przygotowuje dokumentację związaną z powierzaniem mienia pracownikom, zachowaniem poufności oraz powstrzymywaniem się od świadczenia usług konkurencyjnych;

 5. wspiera - na życzenie Klienta - w rozwiązywaniu umów o pracę z kluczowymi pracownikami w firmie, także wówczas, gdy istnieje potrzeba negocjowania rozwiązania umowy za porozumieniem stron;

 6. tworzy wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy tj. Układy zbiorowe pracy, Regulaminy pracy, Regulaminy wynagradzania oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, opisując w nich nie tylko aspekty prawne, ale także obieg dokumentacji personalnej w firmie;

 7. przygotowuje umowy cywilnoprawne: umowy o świadczenie usług na warunkach zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;

 8. pomaga w procesach przekształceniowych (stosowanie art. 231 k.p.);

 9. reprezentuje w razie potrzeby Klienta w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, przygotowuje projekty odpowiedzi na wystąpienia;

 

Biuro na życzenie Klienta, przeprowadza:

 1. audyt otwarcia - dokonywany w przypadkach m.in.:

  • przejmowania pracowników innej firmy w trybie art. 231 k.p., by zbadać zagrożenia związane z przejęciem,

  • rozpoczęcia stałej współpracy z Biurem.

Jego zakres uzależniony jest od życzenia Klienta. Zwykle obejmuje audyt wybranych akt osobowych, Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagradzania, Regulaminu ZFŚS, Procedur zatrudniania, zwalniania, szkoleń pracowników, rekrutacji oraz czasu pracy, a także obieg dokumentacji personalnej w firmie.
Wynikiem audytu jest raport zawierający rekomendacje w zakresie konkretnych rozwiązań;

 1. audyt akt osobowych pracowników - dokonywany, by sprawdzić zgodność z prawem prowadzonych akt osobowych pracowników.
  Wynikiem audytu jest jednostronicowy raport dla każdej teczki personalnej;

 2. audyt dokumentacji personalnej - obejmuje sprawdzenie pod względem zgodności z prawem oraz zasad racjonalnego zarządzania pracownikami nie tylko akt osobowych pracowników, ale także Regulaminu Pracy, Regulaminu Wynagradzania, Regulaminu ZFŚS, Procedur zatrudniania, zwalniania, szkoleń pracowników, rekrutacji oraz czasu pracy.
  Wynikiem audytu jest raport w wyraźnymi rekomendacjami dokonania zamian we skazanych obszarach;

 3. audyt z zakresu czasu pracy - obejmuje sprawdzenie Regulaminu pracy, Procedur dotyczących czasu pracy, zasad rejestracji czasu pracy oraz harmonogramów i ewidencji czasu pracy w celu ustalenia czy dokumenty i procesy są zgodne z prawem, potrzebami biznesowymi firmy oraz zasadami racjonalnego zarządzania pracownikami.
  Wynikiem audytu jest raport w wyraźnymi rekomendacjami dokonania zamian we wskazanych obszarach.